เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยภูมิปัญญา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและ เห็นคุณค่าของการนำภูมิปัญญาดังเดิมมาพัฒนาต่อพร้อมทั้งปรับใช้กับการดำรงชีวิตของตนเองให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล

week 20-21


เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถสรุปและถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้
Week
input
Process
Output
Outcome
20 - 21

     
    29 – 10
ต.ค. 2557
โจทย์
สรุปและถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้


Key  Question
- นักเรียนคิดว่าเราจะถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้อย่างไร
- นักเรียนคิดว่า รูปแบบการนำเสนอเรื่องที่ตนเองได้เรียนรู้ให้น่าสนใจควรเป็นอย่างไร

เครื่องมือคิด
Show and Share
นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้น่าสนใจ
Brainstorm
นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาแต่ละด้าน
ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- อุปกรณ์และชิ้นงานด้านภูมิปัญญาต่างๆ
จันทร์
ชง: ครูและนักเรียนร่วมทบมวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเกี่ยวกับ การสร้างนวัตกรรมใหม่จากภูมิปัญญาเดิม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าเราจะถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้อย่างไร?
เชื่อม: นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า รูปแบบการนำเสนอเรื่องที่ตนเองได้เรียนรู้ให้น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?”
เชื่อม: นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่ม 5กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านท้องถิ่นอีสาน
กลุ่มที่ 2  ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านประเพณีและวัฒนธรรม
กลุ่มที่ 3 ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการแต่งกาย
กลุ่มที่ 4 ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านอาหาร
กลุ่มที่ 5 ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านความเชื่อ เรื่องเล่า  ตำนาน
พุธ-พฤหัสบดี
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาแต่ละด้าน
ศุกร์
 - นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์และจัดสถานที่สำหรับนำเสนองานของตนเอง 
จันทร์
- ตัวแทนนักเรียน ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน น้องๆ คุณครูและผู้ปกครอง เข้าร่วมเรียนรู้ในภูมิปัญญาด้านต่างๆ
พุธ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ และถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนให้กับน้องๆ คุณครูและผู้ปกครอง
พฤหัสบดี
- นักเรียนและคุณครูร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรม
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ศุกร์
ใช้ : ครูและนักเรียนร่วมสรุปข้อมูลอีกครั้งเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนที่ 1
- ครูและนักเรียนร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนที่ 1 ในรูปแบบ Mind Mapping และบันทึกประเมินตนเองลงในกระดาษ A4
ภาระงาน
- ออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาแต่ละด้าน

- เตรียมอุปกรณ์และจัดสถานที่สำหรับนำเสนองาน
- นำเสนอ และถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนให้กับน้องๆ คุณครูและผู้ปกครอง
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนที่ 1 ในรูปแบบ Mind Mapping และบันทึกประเมินตนเองลงในกระดาษ A4

ชิ้นงาน

- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ภาคเรียนที่ 1
ความรู้
กระบวนการนำเสนอและถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาแต่ละด้าน
ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษาเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู
ทักษะการจัดการข้อมูล
วิเคราะห์เหตุผลและปัจจัยหลักของข้อมูลที่สำคัญสำหรับนำเสนอ จุดเด่นของวัฒนธรรมด้านต่างๆ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคนมีการทำงานร่วมกันในกิจกรรมการออกแบบรูปแบบการนำเสนอ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน

คุณลักษณะ
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและเตรียมอุปกรณ์เพื่อจัดสถานที่สำหรับนำเสนองานของตนเอง เพื่อให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
 - สร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ จากการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม
ในรูปแบบที่ตนเองในรูปแบบต่างๆได้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
 ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    และสัปดาห์ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พี่ๆ ม.3 ได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (PBL) ตลอดภาคเรียนนี้ในรูปแบบ Mind Mapping และช่วงเวลาที่เหลือ ก็เป็นการร่วมกันนำเสนอว่าเราจะถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ออกมาในรูแบบใด ซึ่งจากการพูดคุยร่วมกัน พี่ม.3 ร่วมกันคิดว่า เราจะนำเสนอในรูปแบบของการถ่ายทอด ผ่าน ผญา และบทกลอน โดพี่ บีม (อ) ได้ร่วมเสนอความคิดเห็นและแต่งกลอน โดยเนื้อหากลอนนี้ จะเป็นการถ่ายทอดความเป็นภูมิปัญญาในแต่ละด้านที่ได้เรียนรู้มา พร้อมทั้งรวมกันวางตัวนักแสดงว่าใครจะทำหน้าที่อะไร ปิดท้ายการแสดงนี้ด้วย การร้องเพลง “กลับมาได๋บ่”ร่วมกัน เป็นเพลงที่พี่ๆกลุ่มภูมิปัญญาด้านท้องถิ่น ได้ร่วมกันแต่งไว้ ช่วงเรียนในสัปดาห์แรกๆ จากนั้นในช่วงเย็นพี่ๆม.3 ได้ร่วมพูดคุยและบอก Concept การแต่งกายของแต่ละคน ซึ่งผู้ชาย จะเป็นการสวมผ้าสะโลง ผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุงไหม โดยแต่ละคนก็จะแต่งเติมตนเองตามวรรคบทกลอนที่ได้รับ เช่น พี่ไตเติ้น พี่บีม (ชุ)พี่เฟิร์น (เป็นการนำเสนอด้านเครื่องแต่งกาย) พี่โอม และพี่กัน (นำเสนอด้านอาหาร) พี่ฟ้าวรรณ พี่ฟ้าวิ (นำเสนอด้านการละเล่น) ฯลฯ
    ในช่วงการนำเสนอ พี่ๆ ทุกคน ทำด้วยความตั้งใจ ได้รับคำติชม จากผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมชมทุกๆคนค่ะ

    ตอบลบ