เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยภูมิปัญญา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและ เห็นคุณค่าของการนำภูมิปัญญาดังเดิมมาพัฒนาต่อพร้อมทั้งปรับใช้กับการดำรงชีวิตของตนเองให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล

Gallery

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ส.12-13

ส.14-15
ส.16-17
ส.18-19
ส.20-21

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น