เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยภูมิปัญญา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและ เห็นคุณค่าของการนำภูมิปัญญาดังเดิมมาพัฒนาต่อพร้อมทั้งปรับใช้กับการดำรงชีวิตของตนเองให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล

week 18-19


เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่จากภูมิปัญญาเดิมของคนในสมัยก่อนได้     
Week
input
Process
Output
Outcome
18 - 19

     
     15 – 26
ก.ย. 2557
โจทย์
- นวัตกรรมใหม่จากภูมิปัญญาเดิม


Key  Question
- นักเรียนคิดว่า ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในแต่ละเรื่องมีผลต่อการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันอย่างไร

- นักเรียนคิดว่าเราสามารนำภูมิปัญญาดั่งเดิมของคนโบราณ มาพัฒนาให้เหมาะสมกับคนในปัจจุบันได้อย่างไร

เครื่องมือคิด
Show and Share
นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่จากภูมิปัญญาเดิมของคนในสมัยก่อน ที่เหมาะสมกับคนในปัจจุบัน
Brainstorm
นักเรียนแต่ละคู่ ระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างโมเดลแนวคิด และนวัตกรรมใหม่ ที่ถูกพัฒนาขึ้นให้สามารถปรับใช้ได้ในปัจจุบัน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- อุปกรณ์สำหรับสร้างนวัตกรรมใหม่
จันทร์
ชง: ครูและนักเรียนร่วมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเกี่ยวกับ ความเชื่อของคนโบราณ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในแต่ละเรื่องมีผลต่อการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันอย่างไร?
เชื่อม: นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าเราสามารนำภูมิปัญญาดั่งเดิมของคนโบราณ มาพัฒนาให้เหมาะสมกับคนในปัจจุบันได้อย่างไร?”
เชื่อม: นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
พุธ-พฤหัสบดี
- นักเรียนแต่ละคน จับคู่กับเพื่อน สำหรับร่วมกันทำงาน
- นักเรียนแต่ละคู่ สืบค้นข้อมูลและออกแบบ โมเดลแนวความคิดและนวัตกรรมใหม่จากภูมิปัญญาเดิม ลงในกระดาษ A4
ศุกร์
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอและอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับโมเดลแนวคิด นวัตกรรมใหม่จากภูมิปัญญาเดิม
จันทร์-พุธ- พฤหัสบดี
- นักเรียนแต่ละคู่เตรียมอุปกรณ์  และร่วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ได้ออกแบบไว้
- นักเรียนแต่ละคู่นำเสนอชิ้นงาน และอภิปรายร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ศุกร์
ใช้ :  นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมใหม่จากภูมิปัญญาเดิมในรูปแบบ ที่ตนเองสนใจ อาทิเช่น  ชาร์ตภาพ   การ์ตูนช่อง Mind Mapping ฯลฯ
ภาระงาน
 - สืบค้นข้อมูลและออกแบบ โมเดลแนวความคิดและนวัตกรรมใหม่จากภูมิปัญญาเดิม ลงในกระดาษ A4

- เตรียมอุปกรณ์  และร่วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ได้ออกแบบไว้
- สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมใหม่จากภูมิปัญญาเดิมในรูปแบบ ที่ตนเองสนใจชิ้นงาน

- โมเดลแนวความคิดและนวัตกรรมใหม่จากภูมิปัญญาเดิม
- นวัตกรรมใหม่ทางภูมิปัญญา
- ชาร์ตภาพ   การ์ตูนช่อง Mind Mapping ฯลฯ สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
นวัตกรรมใหม่ ที่ถูกพัฒนาขึ้นให้สามารถปรับใช้ได้ในปัจจุบัน

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการออกแบบโมเดลแนวความคิดและนวัตกรรมใหม่จากภูมิปัญญาเดิม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเอง อาทิเช่น ภูมิปัญญาดั่งเดิมและภูมิปัญญาใหม่ที่ได้จากการปรับประยุกต์
ทักษะการICT
- สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาด้านต่างๆของคนในสมัยก่อน
ทักษะการจัดการข้อมูล
วิเคราะห์เหตุผลและปัจจัยการดำรงชีวิตของคนสมัยก่อน ที่ส่งผลให้เกิดความแนวคิดและภูมิปัญญาต่างๆ
ทักษะการรอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคนมีการทำงานร่วมกันในกิจกรรมการออกแบบโมเดลและการนำเสนอข้อมูล พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
คุณลักษณะ
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโมเดลแนวความคิดและนวัตกรรมใหม่จากภูมิปัญญาเดิม
- สร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ จากการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบที่ตนเองสนใจ อาทิเช่น ชาร์ตภาพ   การ์ตูนช่อง Mind Mapping ฯลฯ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
                          
  ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้

- ช่วงกระบวนการสสืบค้นข้อมูล และนำเสนอโมเดล ในการสร้างนนวัตกรรมใหม่จาก "ภูมิปัญญา"
- ภาพโมเดลของแต่ละกลุ่ม       


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    ในสัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการนำความรู้ด้านภูมิปัญญา ซึ่งได้เป็นเรื่องที่ได้ร่วมกันเรียนรู้ตลอด 1 ภาคเรียนที่ผ่านมา มาร่วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่ โดย คุณครูได้จบคู่ให้พี่ ม.3 ได้ทำงานร่วมกัน เนื่องจากงานทุกชิ้นที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นงานกลุ่ม และหลังจากที่ได้คู่ที่พร้อมทำงานแล้ว คุณครูกับพี่ม.3 ร่วมพูดคุยถึง รูปแบบการสร้างนวัตกรรมและการปรับประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ทำกิจกรรมผ่านมา จากนั้นพี่ๆแต่ละคู่ได้ร่วมกันออกแบบนวัตกรรมลงในกระดาษ 80 ปอนด์ ลงรายระเอียดของ Concept ของงานและส่วนประกอบต่าง ๆ พร้อมทั้งนำมาร่วมพูดคุยในวงสนทนา โยในขณะที่ทุกๆคู่นำเสนอนวัตกรรมทางภูมิปัญญาของตนเอง คุณครูและเพื่อนๆก็ได้มีส่วนร่วมในการแนะนำเพิ่มเติม เป็นจุดเล็กๆน้อยเพื่อความสมบูรณ์ของงานที่จะเกิดขึ้น จากการพูดคุยนั้นพี่ๆก็เสนอไอเดียวมาหลาหลายรูปแบบ อาทิเช่น โมเดลบ้านของตนอีสาน การสร้างกล่องเก็บของที่สามารถไล่แมลงได้ งานประยุกต์จากกะลามะพร้าว ฯลฯ จากนั้นคุณครูก็ได้ให้พี่ๆแต่ละคู่รวมพูดคุยและเตรียมอุปกรณ์สำหรับสร้างชิ้นงาน และตลอดชั่วโมงการเรียนรู้ที่เหลือ ก็เป็นการลงมือปฏิบัติ ระหว่างการสร้างชิ้นงาน ก็มีการนำเสนอเป็นช่วงๆ เพื่อพูดคุยปัญหาที่พบ และการเปลี่ยนแปลงของชิ้นงานที่เกิดขึ้น เนื่องจากความจำกัดของวัสดุแต่ละชิ้นมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน จากนั้นก็เป็นการนำเสนอชิ้นงาน พร้อมสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน

    ตอบลบ